Střední škola

Základní informace o Střední škole Donum Felix

Obor: Pedagogické lyceum (číslo oboru 78-42-M/03)

Forma studia: Čtyřleté denní studium s maturitou (dálkové studium u nás nelze realizovat)

Celková kapacita střední školy: 30 míst (od září 2021 přijímáme 8 studentů do 1. ročníku)

Vzdělávací koncepce
Reflektuje kvalitativní změny na trhu práce a potřebu celoživotního sebeřízeného vzdělávání. Vychází z důvěry v mladé lidi, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za svůj život a za své učení. Vzdělávání se odehrává v prostředí svobodné demokratické školy a využívá prostředky, jako je přirozené věkové míchání, společné rozhodování o pravidlech školy nebo praxe podle zájmu studentů.

Zaměření oborového vzdělávání
Pedagogické lyceum si musí podle rámcového vzdělávacího programu vybrat ještě své užší oborové zaměření, pro naši střední školu jsme vybrali zaměření umělecké, pro které už máme zázemí – ateliér, prostory pro divadlo, hudební studio, dílna. V souladu s principy kreativní pedagogiky nejsou tyto příležitosti cílem, ale prostředkem pro dosažení komplexnějších kompetencí a pro podporu jejich vytváření u druhých lidí. 

Celkové zaměření školy
Demokratická škola vytváří prostředí pro objevování a rozvíjení vlastních směřování a talentů. O svém hlavním zaměření tedy nakonec rozhoduje každý za sebe.

Profil absolventa
Absolvent oboru pedagogické lyceum získá odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění zákona č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících, platném k 1. 9. 2012, týkajícího se získávání kvalifikace absolventů pedagogických škol:

a) pedagoga volného času, podle § 17 odst. 1 písm. e),

b) asistenta pedagoga, podle § 20 odst. 1 písm. e).

Absolvent pedagogického lycea má předpoklady věnovat se dalšímu rozvoji v oblasti celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.

Absolventi pedagogického lycea Donum Felix mají příležitost získat prakticky orientované vzdělání v oboru pedagogické lyceum s přidanou hodnotou především v následujících oblastech:

 • seberozvoj, nalezení a rozvíjení vlastních talentů a unikátního směřování,
 • sociální kompetence a komunikační dovednosti,
 • praktické znalosti moderních přístupů v pedagogice se zaměřením na sebeřízené vzdělávání, demokratické vzdělávání, kreativní pedagogiku a přirozenou inkluzi,
 • umělecké dovednosti a manuální zručnost,
 • praktická znalost jazyků (ve škole máme vedle učitelů cizích jazyků také dobrovolníky a cizojazyčné učitele, ve školním roce 2020/21 to budou dva zahraniční dobrovolníci a jeden zahraniční učitel).

Školné

roční platba – 60.000 Kč
pololetní platba – 30.000 Kč
měsíční platba – 5.000 Kč

Více informací vám poskytneme na e-mailové adrese info@donumfelix.cz případně můžete zavolat na číslo 603 178 642 nebo 605 281 772.

Postup pro přijetí do 1. ročníku

Naším záměrem je přijmout studenty se zájmem o koncept demokratického vzdělávání. Důležitá je tedy pro nás studijní autonomie – schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením. Jednotná přijímací zkouška se pro školní rok 2021/2022 na naší střední škole nekoná. Uspět v přijímacím řízení tak mohou uchazeči, kteří mají ukončené základní vzdělání, chtějí se učit v prostředí demokratické školy a jsou ochotni se podílet na jejím chodu.

K přijímacímu řízení je třeba vyplnit přihlášku na střední školu, kterou si lze stáhnout zde. Součástí formuláře, který je třeba vyplnit, je lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné. Lékař bude potřebovat kód, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum. Přihlášku je nutné podat do 1. 3. 2021 poštou, datovou zprávou nebo osobně po telefonické domluvě na tel.: 777 560 416. Potvrzení o doručení přihlášky spolu s pozvánkou na ústní pohovor a s registračním kódem, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zašleme mailem uchazeči do 8. 3. 2021.

Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze z ústního pohovoru. V něm si ověříme základní kompetence uchazeče pro sebeřízené vzdělávání. Proto je velice důležité, aby si každý uchazeč předem připravil svůj individuální studijní záměr. Jeho struktura by měla vypadat asi takto:

 1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já?
 2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč? Co potřebuji od školy?
 3. Kam bych chtěl/a na zkušenou?
 4. Koho bych chtěl/a pozvat do školy na besedu / workshop?
 5. Možné přílohy, které dokumentují mou tvorbu, zájmy, dovednosti, schopnosti.

Tento studijní záměr a v případě slovního hodnocení i kopii posledního slovního hodnocení nám pošlete spolu s přihláškou nebo nejpozději týden před přijímacím pohovorem na adresu info@donumfelix.cz .

První část pohovoru povedeme nad tímto studijním záměrem.

Ve druhé části bude uchazeči předložena modelová situace, týkající se nějaké typické situace z průběhu školního dne v Donum Felix. Uchazeč bude mít za úkol popsat, jak danou situaci vnímá a jak by ji řešil, případně to bude moci i názorně předvést.

Na základě obsahu studijního záměru a průběhu přijímacího pohovoru bude přijímací komise, ve které jsou zastoupeni i naši studenti, hodnotit uchazeče z hlediska těchto kritérií :

 • samostatnost a zodpovědnost (max 5 bodů)
 • motivace k sebeřízenému učení (max 5 bodů)
 • soulad s hodnotami a principy demokratického a sebeřízeného vzdělávání (max 5 bodů)
 • ochota podílet se na chodu školy (max 5 bodů)

K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň jeden bod na základě každého hodnoceného kritéria. 

Kromě školní přijímací zkoušky je součástí přijímacího řízení i hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí osmého a devátého ročníku (1 bod je-li průměr menší nebo roven 2,0).

Uchazeči, kteří získají alespoň 10 bodů a zároveň získají alespoň jeden bod na základě každého kritéria kromě vysvědčení, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních 8 z takto seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

V prvním kole přijímacího řízení se budou konat školní přijímací zkoušky (pohovory) ve dnech 14. a 15. 4. 2021. V případě legislativních omezení se přijímací řízení může konat i distanční formou.

Výsledek školní přijímací zkoušky bude zveřejněn na našich webových stránkách 28. 4. 2021. Do 12. 5. 2021 přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek.

Postup pro přijetí do vyšších ročníků

 1. Musíte již být žáky jiné střední školy s maturitou.
 2. Zašlete nám vyplněný přihlašovací formulář a studijní záměr viz. Postup pro přijetí do 1. ročníku.
 3. Pozveme vás na osobní rozhovor.
 4. Vyrozumíme vás o výsledku rozhodnutí přijímacího týmu.
 5. Přestup zařídíme s vaší stávající školou už sami na základě vaší vyplněné přihlášky.


Kritéria přijímacího řízení nalezenete zde.

 

Registrační formulář

  Jméno přihlašovaného

  Datum narození přihlašovaného

  Dokončená ZŠ

  Nástupní ročník SŠ

  Telefonický kontakt

  E-mailová adresa

  Bydliště

  Cizí jazyky a jejich úroveň

  Záliby

  Místo pro vaši zprávu