F.A.Q.

Jak funguje demokracie v Donum Felix?

Základem demokratického rozhodování je shromáždění školy, které přijímá pravidla a rozhoduje o důležitých záležitostech školy. Jeho členy jsou všichni žáci i dospělí, kteří ve škole pracují, každý člen má stejný hlas. Na počátku existence školy jsme pro rozhodování používali tradiční hlasování (pro, proti, zdržel se), ale samy děti přišly s tím, že se necítí dobře, když mají někoho přehlasovat nebo když jsou přehlasovány, přestože mají vůči danému návrhu zásadní výhrady. Komunita školy proto přešla na způsob rozhodování vycházející ze sociokratického modelu uplatňovaného například v tzv. tyrkysových organizacích (http://reinventingorganizationswiki.com), kdy je představen návrh ke schválení a předsedající se dotazuje pouze komu daný návrh nevyhovuje. Ten, komu daný návrh nevyhovuje, může zdvihnout buďto obě ruce, pokud má k danému návrhu velký odpor, anebo jednu ruku, pokud je jeho nesouhlas pouze mírný. Účastníci jednání tak získávají rychle přehled o podpoře daného návrhu a jeho oponentech. Cílem není dosažení úplného konsensu, kdy nikdo nemá žádný odpor, ale situace, kdy proti danému návrhu není zásadní odpor – ti, kteří zdvihají jednu ruku, v určité fázi diskuse prohlásí, že z těch a těch důvodů mají námitky, ale nejsou už schopni přijít s dalšími návrhy na úpravu přijímané dohody a mohou ji akceptovat tak, jak je. Společný návrh se tak postupně tvoří uprostřed kruhu a dává pak smysl všem.

Další demokratickou institucí školy je výbor na ochranu práv (VOP), jehož členy jsou vždy dva dospělí a čtyři děti (členové se obměňují).  VOP na základě podání kteréhokoli člena školy řeší konflikty, které nebylo možno vyřešit dohodou. Výbor přitom využívá postupy mediace a může z porušení pravidel vyvozovat přirozené důsledky. Složitější případy může řešit i shromáždění školy, které je nejvyšším orgánem školy.

Jak probíhá učení?

Společné učení dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách – to podporuje spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňuje přirozené učení dětí navzájem. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je silnou prevencí výskytu šikany. Individualizované vzdělávání umožňuje dětem objevit a využívat svůj vlastní učební styl. Je podporována vlastní aktivita dětí v učení. Dětem je umožněna koncentrace na jimi zvolenou činnost podle jejich časové potřeby. Dětem zvyklým na vedení je nabídnuta podpora pro přechod k autonomii a vlastní iniciativě. Děti se učí především praktickými situacemi, vším, co dělají. Příklady školních aktivit najdete v dění.

Naše škola, narozdíl třeba od Sudbury škol, má strukturovanou nabídku individuálních i společných aktivit, lekcí, seminářů, projektů a dílen, nicméně účast na nich je zásadně dobrovolná.

Jaká je role učitele?

Učitelé jsou především asistenti vzdělávacího procesu, kteří se připojují k dětem, a dále inspirátoři učení. Škola používá vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce. Posláním učitelů je podpořit autonomní vzdělávací proces.

Jak je organizována výuka?

Učení  zahrnuje společné aktivity dětí v heterogenní sociální skupině i individuální aktivity. Učební prostor umožňuje volný přístup dětí k pomůckám a materiálům (kromě na kruhu odsouhlasených vyjímek) a spolupráci mezi dětmi. Děti mají možnost volného pohybu při učení (v rámci vymezených hranic bezpečného prostředí). To dětem umožňuje maximálně využívat připravené prostředí, realizovat své vývojové úkoly a mít dostatek času na objevování, soustředění, vzájemnou komunikaci, volnou hru, učení se ve vlastním tempu a vzájemnou pomoc.

Využíváme také externích příležitostí pro učení – vzdělávací akce a výukové programy kulturních organizací zaměřené na školy, návštěvy přírody, galerií, muzeí, zajímavých pracovišť, pozvání odborníků do školy, příležitosti nabízené regionem a aktuální témata.

Jakou důležitost připisujete vztahům?

Připisujeme velkou důležitost dobré kvalitě vztahů a sociálních procesů, které jsou i předpokladem kvalitního učení. Za důležité hodnoty považujeme vzájemný respekt, ohleduplnost, pomoc a otevřenou komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu. Děti se  společně s dospělými podílejí na vytváření pravidel a společně hledají řešení, pokud jsou pravidla porušována. Zaměřujeme se na podporu účastníků konfliktů, konflikty vnímáme jako důležitou součást života a příležitost pro učení. Přitom využíváme postupy demokratické školy a přístup nenásilné komunikace.

Jak jsou děti hodnoceny?

Je podporována spolupráce mezi dětmi, poskytování zpětné vazby a sebehodnocení. Školní aktivity dětí nejsou hodnoceny známkami ani jinými nástroji, které vedou k porovnávání výkonů a soutěži. Výroční hodnocení je slovní. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu, ale i konflikt se žák může naučit chápat jako přirozenou věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení.

Jak je škola vybavena?

Škola je zařízena jako připravené a podnětné prostředí pro společnou i individuální práci dětí – není tedy členěna ani tak na jednotlivé učebny, jako spíše na prostory vybavené informačními technologiemi, pomůckami a materiály zaměřenými na různé činnosti. Prostředí je uzpůsobeno také pro sebevyjádření dětí uměleckými prostředky, včetně ateliéru a hudební místnosti (hudebna je vybavena především za peníze, které děti získaly v rámci jejich crowdfundingové kampaně). Děti upřednostňují pomůcky a zdroje informací s interaktivními a tvořivými způsoby práce a využívají je pro diskuse, experimenty a objevování, vyhledávání informací, výběr vlastních otázek a témat k dalšímu učení.

Vnitřní učební prostory jsou rozšířeny o venkovní prostředí, které dětem nabízí získávat další praktické zkušenosti, ale poskytuje i důležitou možnost pohybu. V současnosti máme k dispozici zahradu a venkovní prostor o rozloze cca 5 000 m2.

Ve škole je výdejna jídla, které se do školy dováží ze školní kuchyně 5. ZŠ v Kladně. Děti mají na výběrze dvou jídel a kvalita jídla je na velmi dobré úrovni – školní kuchyně plní program Skutečně zdravá škola. Každý oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a salátu nebo zákusku nebo ovoce.

Jak budou děti z vaší školy připraveny na další stupeň vzdělávání?

Škola Donum Felix svými hodnotami, obsahem a organizačními formami vzdělávání naplňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání i popsané klíčové kompetence, a zajistí tak podmínky pro úspěšnou přípravu dětí na přechod k dalšímu stupni vzdělávání. V případě speciálních potřeb dětí, včetně přípravy na specifické zkoušky, můžeme ve spolupráci s dítětem vytvořit individuální plán přípravy. Záleží ale na tom, co dítě opravdu chce. Tlak, který by šel proti směřování dítěte, je z našeho pohledu kontraproduktivní a neslučuje se s hodnotami školy.

Vycházíme z předpokladu, že hlavní přidanou hodnotou vzdělávání i podmínkou jeho úspěšné celoživotní realizace, je vedle schopnosti učit se především dobrý vztah sama k sobě, zdravá sebeúcta, objevení a rozvinutí vlastních talentů, efektivní komunikace a kvalitní vztahy s ostatními lidmi a dobrý vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Dílčí znalosti mohou být užitečné, pokud je děti mají uspořádány ve smysluplných myšlenkových konceptech, jinak jsou k nepotřebě a mozek je rychle zapomíná. Znalosti jsou sice důležitou, ale pouze jednou ze součástí komplexní osobnosti, pro kterou bude stále důležitější rozpoznat, co je důležité, umět se učit, učit se s radostí a dosahovat mistrovství v oboru svého talentu a zájmu.

Co když se dítě rozhodne nic nedělat?

Vycházíme z toho, že nedělat nic vlastně není možné. I ve zdánlivé pasivitě dochází k důležitým procesům, nalézání své vnitřní motivace, objevování sebe sama, učení se zodpovědnosti za svůj život.  Tzv. „nicnedělání“ a prožitek nudy vnímáme jako velmi důležitou zkušenost z hlediska hledá sama sebe. V této situaci nikomu vedené aktivity nenutíme, protože je velká pravděpodobnost, že tím dojde jen k většímu uzavření vnitř motivace a autentické touze po učení se, kterou vnímáme jako přirozenou. Dětem, které vedené vzdělávací aktivity odmítají, dáváme čas a prostor, aby si tímto stádiem prošly a vnímáme tuto fázi jako stejně podstatnou pro růst a vývoj dítěte, jako jakoukoli jinou.