Koncepce

Škola Donum Felix – spoluvytváříme s dětmi školu jako Šťastný dar

Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

  • Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
  • Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
  • Věkové míchání.
  • Přirozené učení a autonomie učení.
  • Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
  • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
  • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
  • Spolupráce a vzájemná pomoc.

Škola Donum Felix je soukromá základní a střední škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy.

Posláním školy Donum Felix je poskytovat vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci.

Vize školy „jsme a rosteme spolu“ vyjadřuje náš hlavní záměr, kterým je vytvářet bezpečné, autentické, demokratické a inspirující prostředí pro svobodný rozvoj a učení všech, kdo jsou součástí školy – dětí, učitelů, dobrovolníků a externistů. Někdy proto také o naší škole hovoříme jako o učící se škole.

V pedagogice vycházíme z konstruktivismu a na něj navazujících teorií učení, především pak z humanistické teorie vzdělávání, kde nás inspirují autoři jako Maslow, Rogers nebo Neil.

Koncepce školy je vedle našich pedagogických zkušeností inspirována především zahraniční zkušeností svobodných demokratických škol. Od roku 2015 se účastníme každoročních setkání evropské sítě škol Sudbury Workshop a od roku 2018 jsme i součástí širší sítě evropských demokratických škol EUDEC. Spoluzakládali jsme Asociaci svobodných demokratických škol (asociacesds.cz).